Love
Metal Østjylland Seniorklub lokalområde Randers.

 
§ 1.
Formålet med Seniorklubben lokalområde Randers er at samle pensionister og efterlønnere i fælles arrangementer af social og kulturel karakter.

§ 2. Alle medlemmer af Metal Østjylland, som er på efterløn eller pension, samt deres ægtefælle eller samlever kan blive medlem af klubben.

§ 3. Der betales et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Betalingsmåden fastsættes af bestyrelsen.

§ 4. Arbejdende medlemmer af afdelingen, kan optages som støttemedlemmer mod betaling af samme kontingent som ordinære medlemmer.

§ 5. Støttemedlemmer, som overgår til efterløn eller pension, bliver automatsik medlem af klubben.

§ 6. Ture med overnatning arrangeret af Seniorklubben er forbeholdt medlemmer af klubben, men for at man kan fylde pladserne op, så kan ikke medlemmer deltage på følgende vilkår:
Kun medlemmer kan tilmelde sig ved fysisk fremmøde den første måned, hvor der der er tilmelding. Ved mistet ægtefælle/samlever kan man tage en ledsager med uden betingelser.
Efter en måned kan alle ikke medlemmer tilmelde sig, hvis der er plads.
Klubben yder ikke tilskud til disse turer.

§ 7. Der vælges formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. På ulige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Valg af formand og kasserer skal være selvstændige punkter på dagsordenen. Såfremt formand eller kasserer åfgår i utide, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til den ledige post.

Formand og kasserer kan hver for sig tegne foreningens konti i pengeinstitut.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. på generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for en 1 årig periode.

Valg af suppleanter skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Der vælges på generalforsamlingen 1 bilagskontrollant. I lige år vælges der 1 bilagskontrollant for en 2 årig periode. der vælges hvert år 1 bilagskontrollantsuppleant.

§ 8. Øverste myndighed i alle forhold er klubbens generalforsamling.
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt inden udgangen af maj måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsregnskab.

§ 9. Der afholdes bestyrelsesmøde hvert kvartal, eller efter behov.

§ 10. Indmeldelse i Pensionist Landsorganisation kan ske, når det er vedtaget på generalforsamling - ordinær som ekstraordinær.

§ 11. Opløsning af Metal Østjylland Seniorklub lokalområde Randers kan kun ske på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.
Begge generalforsamlinger skal ske med de i lovene skrevne varsler. Opløsning vil være gyldigt ved simpelt flertal af fremmødte på generalforsamlingen.
Klubbens likvide midler vil ved opløsning tilfalde Metal Østjylland.

Lovene af 17. juni 1980 er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 20. februar 2018.

 

Tilbage til startsiden